หจก.สิริไทยรุ่งโรจน์ รับสมัครพนักงานขับรถแบคโฮ 1 อัตรา


คุณสมบัติ
1. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
2. มีประสบการณ์ขับรถแบคโฮ PC120,140, PC 200,รถหัวเจาะ
3. รู้จักดูแลและรักษารถเป็นอย่างดี
4. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่องาน
5. สามารถทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑรวมถึงจังหวัดข้างเคียงได้